Služby – PORTFOLIUM

Služby

Naším cílem je vždy dlouhodobá spolupráce a spokojený klient

Jsme Váš spolehlivý partner - nechte svou nemovitost vydělávat a starosti nechte na nás.

Od roku 2009 spravujeme více jak 435 nemovitostí v Praze a blízkém okolí. Díky této dlouholeté zkušenosti už víme, co vše je s pronájmy bytů spojené, a všechny problémy umíme rychle a efektivně řešit. Zajišťujeme kontinuální správu se všemi pravidelnými úkony, které jsou potřeba dělat, ale jsme připraveni čelit i mimořádným nepříjemnostem, do kterých se můžete dostat.

Naším cílem je spokojenost na všech stranách - vždy preferujeme dlouhodobou spolupráci založenou na důvěře. Jsme Váš spolehlivý partner - nechte svou nemovitost vydělávat a starosti nechte na nás.

Na trhu funguje celá řada společností zajišťující správu nemovitostí. PORTFOLIUM je však unikátní - nejenže s klienty navazujeme úzký vztah a ke každému přistupujeme individuálně vzhledem k nemovitosti, kterou vlastní, ale především disponujeme řadou unikátních benefitů, které jinde nenajdete.

Jan Kužílek zakladatel

01 / 09 - Transparentní poplatky

Žádné skryté poplatky. Běžné technické a administrativní poplatky jsou v ceně, veškeré mimořádné výdaje s Vámi konzultujeme.

Poplatek za správu platíte jen v období, kdy je nemovitost skutečně pronajatá.

Chráníme Váš majetek. Předtím, než s nájemníkem podepíšeme smlouvu, ho prověříme v registru exekucí. Nájemníci navíc platí vždy dopředu - než začne měsíc, mají nájem zaplacený.

Záleží nám na spokojenosti Vás i Vašeho nájemníka. Takový totiž platí včas a v pronájmu zůstává.

Zajišťujeme převod služeb na Vašeho nájemníka. Zároveň mu kauci vrátíme až po úplném vyúčtování služeb.

Unikátní systém provozních účtů Vám umožňuje veškeré platby sledovat v reálném čase odkudkoliv. Veškeré platby probíhají pouze bezhotovostně.

Při převzetí i předání vše zdokumentujeme a podklady nahrajeme na online úložiště. Vaši nemovitost pravidelně navíc navštěvujeme a kontrolujeme její stav.

Smlouvy Vám připravíme ke kontrole i podepsání elektronicky. Vše si v klidu projdete a vyřídíte odkudkoliv na světě. Rychle, transparentně, bez registrace a bez zbytečných komplikací.

Jsme pojištění a díky síti našich partnerů umíme i Vám sjednat vhodné pojištění Vaší nemovitosti se slevou.

Zajišťujeme vše potřebné pro bezproblémové fungování Vaší investice

 1. 0 1 / Vypracování všech potřebných smluv

  Nájemní, popřípadě podnájemní smlouva.
  Předávací protokol s fotodokumentací.
  Veškeré dodatky k již uzavřeným smlouvám.
  Vystavování potvrzení pro cizineckou policii s ověřeným podpisem.
  Dohody o ukončení nájemních smluv
  Výpovědi z nájemních či podnájemních smluv.

  Všechny smlouvy můžeme připravit i v angličtině

 2. 0 2 / Zajištění pronájmu bytů, nebytových prostor a garáží

  Výběr vhodných makléřů a realitních kanceláří dle lokality a typu nemovitosti.
  Profesionální focení bytu a příprava podkladů pro inzerci.
  Účast na prohlídkách bytu.
  Schvalovací proces před výběrem zájemce o Váš byt.
  Zjišťování kredibility nájemce na dostupných registrech dlužníků.

 3. 0 3 / Hlídání nájmu a vymáhání pohledávek

  Online hlídání placení nájmu a nedoplatků
  Zasílání upomínek - kontaktování dlužníka.
  Příprava a uzavírání splátkových kalendářů nebo uznání dluhu u končících nájemníků.
  Příprava podkladů pro soudní vymáhání.

 4. 0 4 / Odborné konzultace o investičních příležitostech

  Poskytování návrhu na tržní ceny pronajatých, podnajatých prostor ve spravované nemovitosti.
  Výběr další nemovitosti vhodné ke koupi, její ocenění, příprava vhodných dokumentů a následné převzetí do správy.

 5. 0 5 / Prodej a koupě nemovitosti

  Určení tržní ceny nemovitosti.
  Zajištění inzerce pro prodej.
  Odborná konzultace - klady a zápory, tržní příležitosti.

 1. 0 1 / Povinné a nepovinné revize

  Zajištění předepsaných revizí, kontrol a zkoušek v řádných intervalech a následně včasné odstranění zjištěných závad dle příslušných prováděcí předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN).

 2. 0 2 / Drobné opravy a pravidelné kontroly

  Pravidelné drobné opravy v bytě naším technikem (v rámci správního poplatku), v případě nutnosti rozsáhlejší opravy po předchozí konzultaci.
  Lokalizace větších závad a místní šetření technikem.
  Výběr dodavatele v případě rozsáhlých škod.
  Zanesení nutných oprav a poškození do předávacích protokolů končících nájemníků.
  Kontroly vybraných nájemníků v ročních intervalech.
  Zajištění výmalby bytu - zejména při změně nájemce.
  Vystěhování bytů a odvoz nepotřebného majetku na separační dvůr.

 3. 0 3 / Vedení a archivace dokumentů

  Archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy v elektronické podobě.
  Přístup k online uložišti pro každého klienta.
  Kooperace při přebírání bytů v novostavbách a řešení případných nedodělků a reklamací.

 4. 0 4 / Převod médií a evidence měřidel

  Fotodokumentace při každém předání / převzetí nemovitosti s novým nájemcem.
  Provedení převodu médií (plyn a elektřina) na nájemce.
  Sledování a nastavování správných tarifů u smluv za elektřinu a plyn.
  Kontroly stavů měřidel v rámci ročního vyúčtování služeb mezi SVJ (BD) a vlastníkem bytu.

 5. 0 5 / Nonstop havarijní služba

  Helpline pro případy havárií, která je nájemníkům přístupná 24/7/365.

 6. 0 6 / Úklidové služby

  Kompletní úklid před předáním bytu novému nájemníkovi.
  V případě zájmu pravidelný úklid v bytech i rodinných domech.

 1. 0 1 / Vyúčtování služeb a přeúčtování na nájemce

  Kontrola správnosti vyúčtování zaslaného SVJ (BD) vlastníkovi a případná reklamace.
  Přeúčtování za patřičné období na nájemníka.
  Hlídání úhrad nedoplatků / zasílání přeplatků.
  Vyčíslení škod při převzetí nemovitosti.
  Příprava cenových nabídek u škod, které nejde opravit.

 2. 0 2 / Administrativa s SVJ (BD) za vlastníka

  Pravidelné hlášení a aktualizace počtu bydlících osob.
  Hlasování per rollam (oběžníkem).
  Komunikace s výborem a řešení provozních záležitostí.
  Selekce hromadných komunikací od výborů SVJ.
  V případě zájmu osobní účast na schůzích BD a SVJ.

 3. 0 3 / Evidence a hlídání závazků

  Evidence konce nájmu.
  Návrhy na aktualizaci výše nájemného.
  Úprava výše záloh na služby pro nájemníka dle předchozího vyúčtování.
  Evidence kaucí a jejich čerpání.

 4. 0 4 / Další administrativní činnosti

  Objednání a zajištění instalace všech elektrospotřebičů nebo nábytku.
  Příprava manuálů pro nájemníky v různých jazykových verzích a v elektronické podobě.
  Řešení podnětů nájemníků, případně jejich stížností
  Přípravy výpisů z provozních účtů dle intervalu požadovaného majitelem.
  Řešení pojistných událostí a nárokování pojistných částek.
  Na přání klienta zpracování daňového přiznání za předchozí kalendářní rok daňovým poradcem registrovaným v Komoře daňových poradců.

Staráme se i o bytové domy
s tržními pronájmy

 1. 0 1 / Technická správa

  Smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby v řemeslech - voda, plyn, elektro apod.
  Smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor bytových a nebytových objektů, včetně údržby zeleně na souvisejících pozemcích.
  Pravidelná kontrola stavu nemovitosti naším technikem.
  Odstranění poruch a zajištění drobných oprav a údržby domů, bytů a nebytových prostor.
  Předkládání stanovisek majiteli nemovitosti k vyžádaným opravám v bytě ze strany nájemce.
  Zajištění velkých rekonstrukcí, výstaveb či nástaveb.
  Zpracování projektové dokumentace, statické posudky, odhady a následné odborné vyhodnocení stavu.
  Vedení dokumentace provedených oprav a vyřízení případných reklamací.

 2. 0 2 / Administrativní správa

  Vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků.
  Archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy na online úložišti.
  Vedení a archivace majetkoprávní a stavebně technických dokumentací.
  Vedení a archivace veškerých podkladů, dokumentujících nájemní a jiné vztahy ke spravovaným nemovitostem nebo jejich částem.
  Smluvní zajištění dodávek médií v rámci služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí nemovitosti - el. energie, plyn, teplo, TUV, odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.
  Smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel.
  Vedení evidence bytových měřidel.
  Zajištění odpočtů měřidel spotřeby teplé užitkové vody, studené vody, případně jiných měřidel pro účely vyúčtování.
  Zajištění mimořádné fakturace k 31.12. pro účely vyúčtování.
  Vypracování energetického plánu za účelem úspory elektrické energie.

 3. 0 3 / Revize

  Zajištění předepsaných revizí, kontrol a zkoušek v řádných intervalech a následně včasné odstranění zjištěných závad dle příslušných prováděcích předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN).
  Zpracování plánu revizí, včetně zajištění sledování a fyzického provádění pravidelných prohlídek a testů.
  Zajištění plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany a BOZP.

 4. 0 4 / Ekonomické služby

  Evidence nákladů na provoz a správu objektu a jejich úhrada.
  Zprávy o činnosti správce.
  Roční vyúčtování záloh a jeho distribuce.
  Řešení reklamací k ročnímu vyúčtování záloh.
  Vedení účetnictví pro právnickou a fyzickou osobu.

 5. 0 5 / Právní služby

  Právní poradna související s vymáháním dluhů.
  Aktualizace výše tržních nájmů s ohledem na vývoj trhu.
  Dohody na splátkách, přípravy žalob
  Vypracování nájemní smlouvy a smlouvy o užívání bytu a nebytových prostor
  Předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona.
  Zajišťování pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a garáží za tržní ceny.
  Zajištění prodeje domu, bytu, nebytových prostor i pozemků.
  Smluvní zajištění ostrahy objektu, případně recepční služby.
  Zajištění odhadu nemovitosti pro účely příslušného finančního úřadu.
  Odborné konzultace o investičních příležitostech spravované nemovitosti.
  Poskytování návrhu na tržní ceny pronajatých, podnajatých bytů a nebytových prostor ve spravované nemovitosti.

Jak fungují naše provozní účty

Jako jediní na trhu využíváme speciální provozní účty, které jsou pro každou nemovitost zakládány samostatně. Tyto účty nám umožňují efektivní kontrolu a majiteli okamžitou možnost s nájmem disponovat. Platby probíhají automaticky, bez nutnosti vystavování faktur a hlídání splatnosti. Vše je transparentní, bezpečné a zcela zdarma. Pokud v daném měsíci bude potřeba mimořadných oprav, např. opravit pračku, tak je s Vámi vždy předem prokonzultujeme a následně se náklady na opravy strhnou z kauce, která se s dalším nájmem opět dorovná, jak je ukázano v animaci.

Veškeré dokumenty
na jednom místě

Veškeré dokumenty, které se s Vaší nemovitostí pojí, pravidelně nahráváme na online úložiště, ke kterému máte přístup z počítače i telefonu. Fotodokumentace z převzetí a předání bytu, vyúčtování i smlouvy - přehledně a kdykoliv k dispozici.

Veškeré dokumenty na jednom místě

Věnujte se těm, na kterých opravdu záleží a pronájem nechte na nás

Děkujeme za Váš zájem,
ozveme se Vám nejpozději další pracovní den.

Volejte
+420 277 277 044 nebo zanechte nám na sebe kontakt a zavoláme my vám

  Odesláním souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.

  Budťe vždy v obraze
  a sledujte nás na Instagramu